اخبار مربوط به «اصلاح سبک زندگی»

آیا کسی که پای دوستی اش نسبت به چیزی یا کسی می لنگد می تواند این دوستی را به کس دیگری آموزش دهد ؟