اخبار مربوط به «اصرار بر دعا»

ما این را دوست نداشتیم، و خدا می دانست!