اخبار مربوط به «اسهال در کودکان»

اسهال تقریبا پس از مصرف اکثر آنتی بیوتیک ها در کودک ایجاد می شود.