اخبار مربوط به «اسهال به دنبال مصرف آنتی بیوتیک ها»

اسهال تقریبا پس از مصرف اکثر آنتی بیوتیک ها در کودک ایجاد می شود.