اخبار مربوط به «استفاده از ماکارونی در کاردستی»

یکی از کاردستی هایی که مورد توجه بچه هاست ساخت کاردستی با ماکارونی هست.