اخبار مربوط به «اختلالات گفتاری»

کودکان زیادی هستند که لکنت زبان را تجربه می‌کنند. این مورد اغلب باعث ایجاد اضطراب در میان خانواده‌ها و خصوصا مادران جوان می‌شود. ما در این مقال به چند نکته کاربردی در باب لکنت زبان کودکانه اشاره خواهیم کرد.