اخبار مربوط به «آموکسی سیلین»

لازم است سر وقت و به مقدار تجویز شده مصرف شود