اخبار مربوط به «آموزش پیش از دبستان»

یک مداد به کودکتان بدهید و از او بخواهید با فرمان شما مداد را روی کاغذ به حرکت درآورَد

حسام را برای حل کردن یک صفحه از کتاب ریاضی پیش‌دبستانی راهنمایی می‌کنم، یک کاردستی یا بازی مرتبط با درس ریاضی هم انجام می‌دهیم