اخبار مربوط به «آموزش پدیده های طبیعت با شعر»

این کتاب با شعرهایی زیبا و نقاشی های زلال، کودکان را با پدیده های طبیعت آشنا میکند.