اخبار مربوط به «آموزش قرآن به کودکان»

هدف در این سنین همراه کردن ذهن کودکان با موضوع دین و قرآن و به جا گذاشتن خاطره­ی مثبت از این کلاس و معلم است. هر چیز که در این سنین برای او خوشایند افتد، می‌تواند مسیر ذهنی آینده­ی او را شکل دهد.