اخبار مربوط به «آموزش شستن دست ها قبل از غذا»

پارسا به پدر ومادر وپزشک قول داد همیشه بهداشت را رعایت کند و با دست های کثیف خوراکی نخورد