اخبار مربوط به «آموزش دوخت کیسه»

نیاز به خیاط بودن در حد تیم ملی نیست! دوختن این کیسه کار راحتیه.