اخبار مربوط به «آموزش بافت کیسه با قلاب بافی»

برای درست کردن این کیسه، بافتن رو باید از کفِ کیسه که به شکل دایره هست، شروع کرد.