اخبار مربوط به «آموزش بافتنی مقدماتی»

به حلقه های کوچکی که پشت سر هم روی میل انداخته می شود دانه گفته میشود.