اخبار مربوط به «آموزش آداب معاشرت»

همه مادر پدرا دوست دارن بچه هاشون مؤدب باشن. وقتی یه بزرگتر رو ببینن بهش سلام کنن

کودکان، برای آموختن آداب معاشرت، به یک الگوی عملی احتیاج دارند.