اخبار مربوط به «آمنه عوض پور»

حسنی چشاشو بسته پریده توی میدون
گرگه سرش شکسته خسته و زار و گریون

میرم به باغ ماهان همراه مش تقی خان
می رم به قلعه بم حمام گنجعلی خان