اخبار مربوط به «آشنایی با اشکال هندسی»

برای آشنایی کودکتان با اشکال هندسی این کاردستی ها را با کودکتان بسازید.

با ترکیب اشکال هندسی میتوان کاردستی های زیبایی ساخت.