اخبار مربوط به «آرامش»

مادران خوشحال می دانند که به کمی وقت برای خود نیاز دارند. این امر باعث می شود تا بتوانند بقیه روز را بهتر سر کنند. بنابراین کافی است هر ۳ روز ۲ ساعت برای خود اختصاص دهید.

تاریخ ارسال: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

مبادا مبادا منتظرِ به دست آوردن چیزی و مهیا شدن ابزاری و یا رسیدن به هدف دوری برای شروعِ زندگی شوی، زندگی همه ی همین هاست و خیلی زودتر از آنکه فکرش را بکنی، خیلی دیر می شود.

تاریخ ارسال: ۱۵ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

خدایا! بغل مان می کنی؟

تاریخ ارسال: ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

اینقدر که به ما گفته اند موسیقی آرامش بخش است، ما یادمان رفته که آرامش بخش تر از آن…

تاریخ ارسال: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

یادم هست موقع رفتن به اتاق عمل هیچ استرسی نداشتم. آیت الکرسی می خواندم و خیالبافی می کردم.

تاریخ ارسال: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

وقتی حسابی از کارش کفری شده ام و مدام عصبانیتم را فرو می خورم

تاریخ ارسال: ۰۷ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬