وقت مناسب!

وقتی دیر باشد، عادت کردن به ش سخت می شود

IMAG1318

بیشتر چیزا وقتی خوب اند که به موقع باشند…نه خیلی دیرو نه خیلی زود…

یکی ش همین بچه دار شدن…وقتی دیر باشد، عادت کردن به ش سخت می شود. کندن از زندگی آسوده و بی دغدغه سخت می شود. پذیرفتن نقش مادری سخت می شود…

بای همه چیز را به موقع ش انجام داد. به موقع مهربان بودو به موقع قاطع! هستند البته چیزهایی که زمان ندارند…مثل درس خواندن!

موقعیت شناس باشیم کاشکی! ؛)

 

منبع : مهرنوشته